Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64919
Title: Tài chính toàn diện dưới góc độ dịch vụ thanh toán qua ngân hàng tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ
Authors: Phạm, Thị Hoàng Anh
Trần, Thị Thắng
Keywords: Tài chính toàn diện
Dưới góc độ dịch vụ thanh toán qua ngân hàng
Tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 20 .- Tr.2-6
Abstract: Bài viết tập trung phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến tài chính toàn diện dưới góc độ dịch vụ thanh toán qua ngân hàng dựa vào bộ dữ liệu khảo sát đối với 425 đối tượng phỏng vấn tại các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm cải thiện tài chính toàn diện dưới góc độ dịch vụ thanh toán tại Việt Nam nói chung, và các tỉnh đồng bằng Bẳc Bộ nói riêng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64919
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.157.152


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.