Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6492
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp xử lý và điều kiện chiết rút đến chất lượng gelatin từ vảy cá rô phi (Oreochromis niloticus)
Authors: Lê, Thị Minh Thủy
Tăng, Huỳnh Như
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài được thực hiện nhằm lựa chọn phương pháp xử lí và điều kiện chiết rút để thu được gelatin từ vảy cá rô phi có chất lượng tốt nhất. Kết quả thu được cho thấy hiệu quả khử khoáng là cao nhất khi ngâm vảy cá rô phi trong dung dịch CH3COOH 0,5 M trong 5 giờ thì hàm lượng khoáng giảm từ 19,05 còn 12,75%. Mẫu sau khi khử khoáng được đem đi nấu chiết trong nước cất với tỉ lệ (w/v) là 1:7 ở nhiệt độ 80°C trong 3 giờ cho hiệu suất thu hồi, độ nhớt và độ bền gel tốt nhất lần lượt là 4,51%; 6,84 mPas và 140 g. Dung dịch sau nấu chiết được làm đông, tách nước sau đó tiến hành sấy ở 60°C trong 20 giờ, gelatin thu được có ẩm độ thích hợp, độ hòa tan cao và hiệu suất thu hồi cao nhất lần lượt là 9,16; 90,26 và 6,09%. Sản phẩm gelatin từ vảy cá rô phi có chất lượng đáp ứng yêu cầu của gelatin thương mại trên thị trường góp phần nâng cao khả nâng tận dụng nguồn phụ phẩm này là nguồn nguyên liệu để chiết rút gelatin.
Description: 12tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6492
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
596.99 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.188.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.