Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64971
Title: Xung đột lợi ích giữa bên thuê và bên nhận thế chấp tài sản: Góc nhìn từ thực tiễn
Authors: Nguyễn, Thùy Dung
Bùi, Đức Giang
Keywords: Xung đột lợi ích
Bên thuê và bên nhận thế chấp tài sản
Góc nhìn từ thực tiễn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 22 .- Tr.19-20,61
Abstract: Trong thực tế cấp tín dụng, việc bên thế chấp cho thuê tài sản thế chấp là một cách thức khai thác giá trị tài saen thế chấp khá phổ biến. Pháp luật hiện hành còn chưa xác lập được hành lang pháp lý hoàn chỉnh giải quyết mối quan hệ giữa bên thuê tài sản và bên nhận thế chấp chính tài sản đó. Chính vì lý do đó, vẫn tiềm ẩn khá nhiêu rủi ro pháp lý đối với ngân hàng là bên nhận thế chấp trong trường hợp này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/64971
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
697.75 kBAdobe PDF
Your IP: 18.205.176.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.