Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6504
Title: Ảnh hưởng của liều lượng dinh dưỡng lân lên sự sinh trưởng và năng suất cây cà chua ( Solanum lycopersicum) trồng theo phương pháp tưới nhỏ giọt trong nhà lưới.
Authors: Phạm, Văn Trọng Tính
Trần, Duy Phát
Nguyễn, Thành Đạt
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài “Ảnh hưởng của liều lượng dinh dưỡng lân lên sự sinh trưởng và năng suất cây cà chua (solanum lycopersicum) trồng theo phương pháp tưới nhỏ giọt trong nhà lưới” được thực hiện từ tháng 06/2018 đến tháng 11/2018 Trại thực nghiệm Bộ Môn Kỹ Thuật Nông nghiệp, Khoa Phát triển Nông thôn, trường Đại học Cần Thơ thuộc xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang nhằm xác định mức dinh dưỡng phù hợp cho sinh trưởng và phát triển của cà chua góp phần làm tăng năng suất cây cà chua và đem lại nguồn hiệu quả kinh tế cao. Thí nghiệm được bố trí khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức (NT) và 3 lần lặp lại, mỗi lần lặp lại 10 chậu (trồng 1 cây/chậu). Tổng số cây là 150 chậu tương ứng với 150 cây cà chua. Nghiệm thức 1 tăng 20% liều lượng lân so với đối chứng (nồng độ NPK trong dung dịch đối chứng lần lượt là N = 83,5 ppm sử dụng từ tuần 1 đến tuần 4 và N = 105,11 ppm sử dụng từ tuần 5 đến tuần 24, P là 14,6 ppm, K là 133,28ppm), nghiệm thức 2 tăng 10% liều lượng lân so với đối chứng, nghiệm thức 3 nghiệm thức đối chứng, nghiệm thức giảm 10% liều lượng lân so với đối chứng, nghiệm thức 5 giảm 20% liều lượng lân so với đối chứng. Kết quả cho thấy việc tăng giảm liều lượng lân không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây cà chua. Nghiệm thức cho kết quả tốt nhất là nghiệm thức 1 (tăng 20% liều lượng lân) và nghiệm thức 2 (tăng 10% liều lượng lân), cả hai nghiệm thức đều cho chỉ số về sinh trưởng như nhau và cho năng suất lần lượt là nghiệm thức 1 (719 g/cây) và nghiệm thức 2 (698 g/cây), chất lượng trái cà chua về vật chất khô, hàm lượng nước, tỷ lệ thịt, độ brix và độ dày thịt trái cà chua đều không có sự khác biệt. Đề tài: “Khảo sát tình hình chăn nuôi gà rừng (Gallus Gallus) tại vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang” được thực hiện nhằm đánh giá tình hình chăn nuôi gà rừng của nông hộ tại vùng Thất Sơn tỉnh An Giang, đồng thời tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận cũng như về kinh tế - kĩ thuật trong việc chăn nuôi gà tại nông hộ. Nghiên cứu hiện tại được thực hiện theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện các nông hộ nuôi gà rừng trên địa bàn vùng Thất Sơn. Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, tính trung bình của các chỉ tiêu nghiên cứu nhờ sự hỗ trợ của SPSS và hồi qui tuyến tính tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ. Kết quả điều tra 30 nông hộ chăn nuôi gà rừng tại vùng Thất Sơn tỉnh An Giang, cho thấy tình hình chăn nuôi tại nông hộ chưa phát triển nhiều. Để khắc phục tình hình đó nông hộ cần phải nắm bắt được thông tin giá cả về thị trường, con giống, tham gia các lớp tập huấn nhằm nâng cao kinh nghiệm chăn nuôi, các loại thức ăn hợp lí nhằm tránh lãng phí trong chăn nuôi. Hiện nay, chăn nuôi gà rừng đang từng ngày mở rộng tại các nông hộ. Chính vì vậy, cần sự hỗ trợ của Nhà nước thêm về mặt con giống hay nguồn vốn để nông hộ mở rộng qui mô. Bên cạnh đó, nông hộ cần nắm bắt kịp thời thông tin thị trường, tình hình dịch bệnh xảy ra xung quanh để phòng tránh và giảm rủi ro. Qua kết quả phân tích số liệu cho thấy, các biến ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ như tham gia lớp tập huấn và tổng số gà rừng cho thấy nông hộ nuôi càng nhiều gà rừng thì lợi nhuận sẽ tăng.
Description: 58tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6504
ISSN: B1510143
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.