Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65106
Title: Những lớp đắp bồi lịch sử và văn hóa tại một cửa biển: Nghiên cứu trường hợp cửa biển Kỳ Anh, Hà Tĩnh
Authors: Trần, Thị An
Keywords: Cửa biển
Vùng văn hóa
Không gian văn hóa
Kỳ Anh
Hà Tĩnh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 11 .- Tr.23-30
Abstract: Bài viết sử dụng các cách tiếp cận nhân học về không gian, nơi chốn và định vị văn hóa để phân tích một trường hợp của cửa biển Việt Nam, cửa biển Kỳ Anh ở tỉnh Hà Tĩnh, với giả thuyết là: vùng văn hóa (cultural area) có ý nghĩa quan trọng trong việc nhận diện văn hóa của một phạm vị rộng lớn hơn nhưng nó chỉ cung cấp một cái nhìn tĩnh tại (và có thể là định kiến); trong khi đó, không gian văn háa (cultural space) chỉ ra những đặc điểm của các phạm vi hẹp hơn nhưng vẫn mang tính định tính; và vì vậy, nơi chốn văn hóa (cultural place) mới cung cấp một cái nhìn động tại địa điểm của các thực hành văn hóa với tất cả nét riêng và những biến đổi qua dâu bể thời gian.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65106
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 107.21.85.250


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.