Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65150
Title: Nhà nước phúc lợi xã hội Thụy Điển: Thành tựu và thách thức
Authors: Phạm, Thị Thanh Bình
Vũ, Nhật Quang
Keywords: Thụy Điển
Nhà nước
Mô hình
Phúc lợi xã hội
Thách thức
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế;Số 02 .- Tr.191-206
Abstract: Trong số bốn (04) mô hình phát triển của châu Âu thì mô hình Thụy Điển nhấn mạnh vai trò của nhà nước nhiều nhất – Nhà nước phúc lợi xã hội. Nhờ vậy, Thụy Điển đã trở thành quốc gia có môi trường kinh doanh tốt nhất thế giới (2016). Bài viết phân tích một số đặc trưng cơ bản của Mô hình nhà nước phúc lợi xã hội Thụy Điển, những thành tựu của Nhà nước Thụy Điển và những thách thức của Thụy Điển trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65150
ISSN: 1859-0608
Appears in Collections:Nghiên cứu Quốc tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.93 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.