Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6516
Title: Nghiên cứu chiết xuất glucosamin hydroclorua từ vỏ tôm sú (Penaeus monodon)
Authors: Lê, Thị Minh Thủy
Lê, Kiều My
Keywords: Công nghệ chế biến thủy sản
Issue Date: 2018
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát ảnh hưởng các yếu tố công nghệ đến chất lượng sản phẩm glucosamin hydroclorua từ vỏ tôm sú. Nghiên cứu bao gồm 4 thí nghiệm: (i) Khử khoáng bằng HCL 8%; (ii) Khử protein bằng NaOH 10%; (iii) Ảnh hưởng của nồng độ HCL để chuyển chitin thành glucosanmin hydroclorua; (iv) Chế độ sấy của sản phẩm. Từ kết quả thí nghiệm cho thấy khi khử khoáng nồng độ HCL 8% trong 9h thì hàm lượng khoáng thấp nhất còn lại là 0,89%. Khử protein ở nồng độ NaOH 10% trong 16h hàm lượng protein còn lại thấp nhất là 6,43%. Chitin được chuyển thành glucosamin hydroclorua trong HCL 12M cho hiệu suất thu hồi cao nhất là 57,30%, phổ FTIR cho thấy sản phẩm glucosamin hydroclorua thu được trong nghiên cứu này gần giống với sản phẩm thương mại. Sản phẩm được sấy ở nhiệt độ 50℃ trong 10h có ẩm độ, hiệu suất thu hồi cao nhất và độ hòa tan lần lượt là 3,92, 60,83 và 84,00%.
Description: 11tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6516
Appears in Collections:Trường Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
807.32 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.188.113


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.