Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65175
Title: Trải nghiệm bị bắt nạt và mối quan hệ của nó với vấn đề hướng nội và vấn đề hướng ngoại ở thanh thiếu niên
Authors: Trần, Văn Công
Nguyễn, Phương Hồng Ngọc
Lê, Thị Thanh Thủy
Phạm, Ngọc Linh
Keywords: Bị bắt nạt
Vấn đề hướng nội
Vấn đề hướng ngoại
Thanh thiếu niên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 09 .- Tr.16-28
Abstract: Nghiên cứu nhằm tìm hiếu trải nghiệm bị bat nạt ở học sinh cũng như mối quan hệ của trải nghiêm này với các vấn đề hướng nội và hướng ngoại ở học sinh. Khách thế nghiên cứu bao gồm 1.087 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Hà Nội, Nghệ An, Thanh Hóa và Đà Nắng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 51,6% học sinh đã bị bắt nạt trực tuyến, bị bắt nạt truyền thống hoặc bị bắt nạt bởi cả hai hình thức này. Học sinh bị bắt nạt bởi cả hai hình thức có mức độ vấn đề hướng nội và hướng ngoại cao hơn so với các học sinh không bị bắt nạt và học sinh chi bị bắt nạt bởi một hình thức. Giữa các nhóm học sinh bị bắt nạt bởi một trong hai hình thức không có sự khác biệt về mức độ vấn đề hướng nội, vấn đề hướng ngoại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65175
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.82 MBAdobe PDF
Your IP: 3.85.80.239


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.