Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65183
Title: Ảnh hưởng của tương tác lãnh đạo - giảng viên đến sự hài lòng trong công việc của giảng viên
Authors: Lê, Thị Minh Loan
Nguyễn, Thị Anh Thư
Đào, Thúy Hồng
Keywords: Tương tác lãnh đạo - nhân viên
Tương tác lãnh dạo - giảng viên
Sự hài lòng trong công việc
Giảng viên
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tâm lý học;Số 10 .- Tr.15-28
Abstract: Nghiên cứu tiến hành khảo sát 213 giảng viên nhằm tìm hiển ảnh hưởng của tương tác lãnh đạo - giảng viên đến sự hài lòng trong công việc của nhóm khách thể này. Kết quả điều tra cho thấy, giảng viên khá hài lòng với công việc, chất lượng tương tác lãnh đạo - giảng viên khá tốt. Đồng thời, các số liệu thu được cũng khẳng định tương tác lãnh đạo - giảng viên nói chung và các thành phần của nó là sự đóng góp, cảm xúc và lòng trung thành đều có tương quan thuận với sự hài lòng trong công việc của giảng viên.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65183
ISSN: 1859-0098
Appears in Collections:Tâm lý học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.98 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.