Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65248
Title: Dự báo chỉ số chứng khoán VN-lndex bằng phương pháp phân rã trạng thái thực nghiệm CEEMDAN kết hợp với kỹ thuật LSTM
Authors: Trần, Thị Tuấn Anh
Keywords: Dự báo chuỗi thời gian
Chỉ số VN-lndex
CEEMDAN
LSTM
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á;Số 164 .- Tr.5-14
Abstract: Kết quả áp dụng CEEMDAN-LSTM trên chuỗi VN-lndex cho thấy, hiệu quả và sai số dự báo tốt hơn rất nhiều so với chỉ sử dụng bằng LSTM. Ngoài ra, việc phân rã cũng cho thấy tính xu thế dài hạn cũng như đặc điểm biến động trong ngắn hạn của chuỗi gốc thông qua hình mẫu trong từng chuỗi trạng thái thành phần.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65248
ISSN: 1859-3682
Appears in Collections:Kinh tế & Ngân hàng Châu Á (Công nghệ Ngân hàng)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.