Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6529
Nhan đề: Phân tích hiệu quả kỹ thuật mô hình sản xuất bắp lai của nông hộ trên địa bàn huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
Tác giả: Lê, Văn Dễ
Nguyễn, Thị Bạch Kim
Lê, Thị Mai Thanh
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường ĐHCT
Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài này là phân tích hiệu quả kỹ thuật trong sản xuất bắp lai của nông hộ trên địa bàn huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, nhằm đo lường hiệu quả kỹ thuật của nông hộ tại địa bàn nghiên cứu đồng thời phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trong việc sử dụng các yếu tố đầu vào. Từ đó đề xuất giải pháp góp phần nâng cao mức hiệu quả kỹ thuật sản xuất bắp lai. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp DEA (Data Envelopment Annalysis) để phân tích mức độ tối ưu về mặt kỹ thuật, bên cạnh đó sử dụng mô hình hồi quy Tobit để đo lường mức độ ảnh hưởng các yếu tố đến hiệu quả sản xuất của nông hộ trồng bắp lai. Dựa trên số liệu sơ cấp được thu thập từ 41 hộ trồng bắp lai ở 3 xã thuộc huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp. Kết quả phân tích cho thấy, mức hiệu quả kỹ thuật trung bình của các nông hộ trồng bắp lai là 0,82. Kết quả phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kỹ thuật trồng bắp lai của nông hộ là số năm kinh nghiệm, dịch bệnh xảy ra, khoảng cách trung bình giữa các hàng bắp lai. Ngược lại các yếu tố không ảnh hưởng là vay vốn, tập huấn, khoảng cách từ nhà đến mảnh đất trồng bắp lai của nông hộ. Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả kỹ thuật trồng bắp lai cho nông hộ. Nông hộ nên sử dụng các yếu tố đầu vào một cách phù hợp để đạt hiệu quả tối ưu. Tích cực tham gia các tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương, đặc biệt là hội nông dân, tổ hợp tác. Bên cạnh nông hộ cần chủ động tích cực học tập và áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả.
Mô tả: 79tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6529
ISSN: B1510626
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.183.251


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.