Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6530
Title: Ảnh hưởng của phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm- phân giải lân đến sinh trưởng và năng suất của cải ngọt trên đất cát.
Authors: Trần, Duy Phát
Lê, Trung Hiếu
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài “Ảnh hưởng của phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm – phân giải lân lên sinh trưởng và năng suất của cải ngọt trên đất cát” được thực hiện từ tháng 06 năm 2016 đến tháng 08 năm 2018 tại nhà lưới khu thực nghiệm Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ nhằm tìm ra sự ảnh hưởng của liều lượng phân hữu cơ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm và phân giải lân lên sự sinh trưởng và năng suất cải của cải ngọt. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. NT1: Không sử dụng phân hóa học, không sử dụng phân hữu cơ (không bổ sung vi sinh vật); NT2: Sử dụng phân vô cơ (100 N: 80 P2O5: 40 K2O); NT3: Sử dụng 2 kg/m2 phân hữu cơ và bổ sung vi sinh vật; NT4: Sử dụng 3 kg/m2 phân hữu cơ và bổ sung vi sinh vật; NT5: Sử dụng 4 kg/m2 phân hữu cơ và bổ sung vi sinh vật. Kết quả thí nghiệm cho thấy nghiệm thức chiều cao cây, dài lá, rộng lá, dài cuốn và chiều dài phiến lá của NT5 cao hơn có ý nghĩa so với NT1, không khác biệt với NT3, NT4 nhưng lại thấp hơn có ý nghĩa so với NT2. Số lá của cải ngọt ở NT2, NT5 chênh lệch không có ý nghĩa trong khi đó cả 2 NT này đều chênh lệch có ý nghĩa so với NT1, NT3, NT4. Trọng lượng phần trăm vật chất khô ở NT3, NT4, NT5 cao hơn có ý nghĩa so với NT2 và không chênh lệch với NT1. Trọng lượng trung bình cây, năng suất tổng và năng suất thương phẩm của NT3, NT4, NT5 thấp hơn có ý nghĩa với NT2 nhưng lại cao hơn có ý nghĩa so với NT1. Kết quả thí nghiệm cho thấy việc bón phân hữu cơ vi sinh có ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất của cải ngọt trồng trên đất cát.
Description: 81tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6530
ISSN: B1510148
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.