Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65302
Title: Xây dựng mô hình nghiên cứu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp của tuổi nhận thức tới ý định tiêu dùng thể hiện đắng cấp
Authors: Nguyễn, Bảo Ngọc
Nguyễn, Việt Dũng
Keywords: Tuổi nhận thức
Tình trạng tiêu thụ
Chủ nghĩa dân tộc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 11 .- Tr.74-77
Abstract: Nghiên cứu này nhầm mục đích xây dựng mô hình nghiên cứu mối quan hệ của tuổi nhận thức và ý định tiêu dùng thể hiện đẳng cấp. Trong mô hình này, chủ nghĩa dân tộc đóng vai trò như một biến trung gian giữa tuổi nhận thức và ý định tiêu dùng thể hiện đẳng cấp. Bên cạnh đó, tuổi nhận thức được đề xuất có ảnh hưởng trực tiếp tới ý định tiêu dùng thể hiện đẳng cấp với sự điều tiết của biến ý thức về giá. Phương pháp nghiên cứu định lượng dự kiến sẽ được dùng nhằm kiểm định các mối quan hệ này với kích cỡ mẫu dự kiến n = 350.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65302
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
858.85 kBAdobe PDF
Your IP: 18.206.194.21


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.