Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6531
Title: Ảnh hưởng của phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm- phân giải lân đến sinh trưởng và năng suất của rau muống trên đất cát.
Authors: Trần, Duy Phát
Nguyễn, Minh Anh
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2018
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Đề tài “Ảnh hưởng của phân phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm-phân giải lân lên sự sinh trưởng và năng suất rau muống trên nền đất cát” được thực hiện từ tháng 06 năm 2018 đến tháng 08 năm 2018 tại nhà lưới khu thực nghiệm Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ nhằm tìm ra sự ảnh hưởng của liều lượng phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm-phân giải lân lên sự sinh trưởng và năng suất rau muống trên nền đất cát. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. NT1: Không bón phân hóa học và hữu cơ (không bổ sung vi sinh vật); NT2: bón phân hóa học theo công thức phân 100N-80P2O5-40K2O/ha; NT3: 2 kg/m2 phân rơm ủ + bổ sung vi sinh vật; NT4: 3 kg/m2 phân rơm ủ + bổ sung vi sinh vật; NT5: 4 kg/m2 phân rơm ủ + bổ sung vi sinh vật. Kết quả thí nghiệm cho thấy chiều cao cây và độ rộng lá của rau muống ở NT2 cao hơn hẳng và khác biệt có ý nghĩa ** so với các NT còn lại, trong khi đó NT4 và NT5 đều cao hơn có ý nghĩa ** so với NT1 và NT3. Chiều dài lá và số lá trên cây của rau muống của NT2 và NT5 chênh lệch không có ý nghĩa trong khi đó cả 2 NT này cùng lớn hơn có ý nghĩa với NT1 và NT3. Trọng lượng trung bình cây, lá và thân ở NT2 đều cao hơn có ý nghĩa so với các NT còn lại trong khi các NT có bón phân hữu cơ vi sinh thì có giá trị tăng dần theo mức bón phân. Năng suất tổng và năng suất thương phẩm của NT5 và NT4 thấp hơn có ý nghĩa so với NT2 nhưng lại cao hơn có ý nghĩa so với NT3 và NT1. Kết quả thí nghiệm cho thấy việc bón phân hữu cơ vi sinh ở mức NT4 và NT5 có ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất của rau muống trồng trên đất cát.
Description: 38tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6531
ISSN: B1510137
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.