Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65325
Title: Tách dòng và thiết kế vector chuyển gene chịu hạn Atyuccag từ cây arabidapsis thaliana
Authors: Ma, Thị Thu Lệ
Trương, Kim Oanh
Tạ, Phương Thủy
Ngô, Bảo Oanh
Nguyễn, Thị Tình
Ngô, Xuân Bình
Bùi, Tri Thức
Nguyễn, Tiến Dũng
Keywords: Arabidiopsis
Atyuccag
Chịu hạn
Tách dòng
Vector
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 370 .- Tr.9-14
Abstract: Ở thực vật, auxin đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Mặc dù rất nhiều con đường long hợp auxin đã được chứng minh, nhưng gần dãy gen Atyuccag thuộc nhóm gen Yucca mã hóa cho protein flavin monooxygenase được cho rằng có vai trò chính trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây. Khi gen được tăng cường biểu hiện đã thúc đẩy quá trình tổng hợp auxin IAA giúp cho cây chống chịu tốt với stress môi trường, đặc biệt là hạn. Bằng kỹ thuật PCR và enzyme cắt giới hạn đã tiến hành tách dòng thành công gen Atyuccag từ cây Arahidopsis sử dụng vector pBluescript.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65325
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDF
Your IP: 35.153.166.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.