Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65354
Title: Tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế ở Trà Vinh
Authors: Thành Sáng
Keywords: Trà Vinh
Tinh gọn bộ máy
Tinh giản biên chế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 12 .- Tr.23-26,37
Abstract: Sau hai năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ung khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và bốn năm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17-04-2015 của Bộ Chính trị “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Trà Vinh đã có sự thu gọn đáng kể. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu và yêu cầu đặt ra, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từng đề án, từng ngành, lĩnh vực.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65354
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.