Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65358
Title: 10 năm thực hiện nghị quyết về xây dựng giai cấp công nhân ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương
Authors: Nguyễn, Việt Hùng
Tạ, Châu Phú
Keywords: Đảng bộ Khối doanh nghiệp
Công nghiệp Trung ương
Xây dựng giai cấp công nhân
10 năm thực hiện nghị quyết
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Đảng;Số 12 .- Tr.40-42,46
Abstract: Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Công nghiệp Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh) có 62 TCCSĐ, với 4.325 đảng viên; toàn khối có hơn 49 ngàn công nhân lao động. Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28-01-2008 của BCH Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH), Đảng ủy Khối đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, chăm lo đời sống cho công nhân. Từ đó, các doanh nghiệp không chỉ trở thành đơn vị phát triển năng động mà còn là môi trường phát huy tiềm năng, thế mạnh của đội ngũ công nhân.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65358
ISSN: 1859-0829
Appears in Collections:Xây dựng Đảng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.3 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.