Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65380
Nhan đề: Nghiên cứu sản phẩm trung gian của quá trình xử lý 2,4-d; 2,4,5-t Bằng Fe° Nano trong dung dịch và trong đất nhiễm Dacam/Dioxin tại sân bay Biên Hòa
Tác giả: Phạm, Việt Đức
Lê, Đức
Đinh, Ngọc Tấn
Đặng, Đức Khanh
Phạm, Quốc Việt
Từ khoá: Chất dộc màu da cam
Fe nano
Biên Hòa.
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 370 .- Tr.95-101
Tóm tắt: Nghiên cứu này khảo sát các sản phẩm trung gian của quá trình xứ lý 2,4-D và 2,4,5-T bằng IV nano trong dung dịch và trong đất nhiễm chất dacam/dioxin tại sân bay Biên Hòa.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65380
ISSN: 1859-4581
Bộ sưu tập: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.117.125


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.