Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65380
Title: Nghiên cứu sản phẩm trung gian của quá trình xử lý 2,4-d; 2,4,5-t Bằng Fe° Nano trong dung dịch và trong đất nhiễm Dacam/Dioxin tại sân bay Biên Hòa
Authors: Phạm, Việt Đức
Lê, Đức
Đinh, Ngọc Tấn
Đặng, Đức Khanh
Phạm, Quốc Việt
Keywords: Chất dộc màu da cam
Fe nano
Biên Hòa.
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 370 .- Tr.95-101
Abstract: Nghiên cứu này khảo sát các sản phẩm trung gian của quá trình xứ lý 2,4-D và 2,4,5-T bằng IV nano trong dung dịch và trong đất nhiễm chất dacam/dioxin tại sân bay Biên Hòa.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65380
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.244.105


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.