Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65428
Title: Ảnh hưởng của biện pháp cắt tỉa và vật liệu giữ ẩm đến năng suất và chất lượng đào Mẫu Sơn tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
Authors: Lê, Thị Mỹ
Nguyễn, Quốc Hùng
Keywords: Đào Mẩu Sơn
Cắt tỉa
Vật liệu giữ ẩm
AMS -1
Năng suất
Chất lượng quả
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 371 .- Tr.40-45
Abstract: Cắt tỉa là một trong những biện pháp tác động cơ giới được áp dụng phổ biên trên các loại cây ăn quả. Biện pháp cắt tia chỉ phát huy tối da hiệu quả khi nó được thực hiện đồng bộ với các biện pháp kỹ thuật: bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh gây hại hoặc quản lý độ ẩm vườn cây. Nghiên cứu ảnh hưởng của biên pháp kỹ thuật cắt tỉa và sử dụng một số vật liệu giữ ẩm trên giống đào Mẫu Sơn trồng lại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn đã được thực hiện trong 2 năm 2018 - 2019...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65428
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.26.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.