Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65446
Title: Đa dạng thành phần nấm cộng sinh với rễ cây Lim xanh (Erythraphteum fordid) tại khu di tích lịch sử cấp quốc gia đến và, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
Authors: Lã, Nguyên Khang
Thân, Thị Huyền
Lê, Sỹ Doanh
Nguyễn, Thị Mai Dưong
Nguyễn, Thị Thu Hằng
Dương, Thanh Hải
Keywords: Đền Và
Lim xanh
Nấm rễ nội cộng sinh
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;Số 371 .- Tr.74-80
Abstract: Đấl vùng rễ của cây Lim xanh (Erythrophleum fordi) lại Khu Di tích lịch sử cấp Quốc gia Đền Và có sự phân bổ của nấm rễ nội cộng sinh (AMF) với mật độ bào tử AMF trung bình đạt 98,1 bào tử/10 g đất khô. Bằng phương pháp phân tích đặc điểm hình thái bào tử, đã phát hiện được 6 chi, 19 loài AMF tạo bào tử trong đất vùng rễ Lim xanh, trong đó 4 chi AMF là Ghmus, Acaulospora, Gigaspora và Scutellopora có tần suất xuất hiện cao...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65446
ISSN: 1859-4581
Appears in Collections:Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.115.114


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.