Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65458
Title: Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời kỳ mới
Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt
Keywords: Tham nhũng
Đấu tranh
Chống tham nhũng
Hiệu quả
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 305 - Tr.28-32
Abstract: Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác đấu tranh vẫn còn khá phức tạp, rất cần có các giải pháp quyết liệt để ngăn ngừa, hạn chế tệ nạn tham nhũng tiêu cực xảy ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65458
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.