Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65458
Nhan đề: Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong thời kỳ mới
Tác giả: Nguyễn, Thị Nguyệt
Từ khoá: Tham nhũng
Đấu tranh
Chống tham nhũng
Hiệu quả
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 305 - Tr.28-32
Tóm tắt: Những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần quan trọng làm trong sạch bộ máy của Đảng, Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác đấu tranh vẫn còn khá phức tạp, rất cần có các giải pháp quyết liệt để ngăn ngừa, hạn chế tệ nạn tham nhũng tiêu cực xảy ra.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65458
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.38.49


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.