Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65494
Title: Sự tham gia của cộng đồng trong quản lý không gian công cộng: Từ góc nhìn xã hội và pháp lý
Authors: Bùi, Thị Phương
Keywords: Tham gia
Cộng đồng
Quản lý
Pháp lý
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Xã hội học;Số 03 .- Tr.60-70
Abstract: Bài viết cho thấy sự phát triển phong phú, đa dạng của các khái niệm và cách tiếp cận lý thuyết về sự tham gia của cộng đồng trong quản lý không gian công cộng. Việt Nam đã ban hành nhiều quy định pháp luật về quản lý đất đai, đô thị làm căn cứ pháp lý cho sự tham gia của cộng đồng trong quản lý không gian công cộng. Tuy nhiên, không gian công cộng vẫn cần tiếp tục được nghiên cứu cụ thể hơn nữa để đảm bảo nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý và phát triển không gian công cộng đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65494
ISSN: 2615-9163
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.50.79


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.