Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65498
Title: Tiếp cận dựa trên quyền con người trong việc xây dựng, thực hiện pháp luật về quyền của nhóm dễ bị tổn thương - Thực trạng và kiến nghị
Authors: Nguyễn, Thị Dung
Keywords: Tiếp cận dựa trên quyền con người trong việc xây dựng
Thực hiện pháp luật về quyền của nhóm dễ bị tổn thương
Thực trạng và kiến nghị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thanh tra;Số 10 .- Tr.31-33
Abstract: Trong bối cảnh hiện nay. vấn đề quyền con người đã trở thành vấn đề phổ quát toàn cầu mà bất kỳ quốc gia. dân tộc nào đều phải tôn trọng và thực hiện. Đó là những giá trị cao quý nhất, kết tinh của văn hóa quyền - thành quả của quá trình đấu tranh của nhân loại qua hàng nghìn năm lịch sử. Điều này có tầm quan trọng không chỉ trong xây dựng các chuẩn mực pháp lý về nhân quyền, mà còn là chỗ dựa cho cuộc đấu tranh chống lại các hành vi xâm phạm nhân quyền, đặc biệt là đối với nhóm người dễ bị tổn thương như trẻ em. người khuyết tật. phụ nữ, người dân tộc thiểu số...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65498
ISSN: 2354-1121
Appears in Collections:Thanh tra

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
709.69 kBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.