Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65498
Nhan đề: Tiếp cận dựa trên quyền con người trong việc xây dựng, thực hiện pháp luật về quyền của nhóm dễ bị tổn thương - Thực trạng và kiến nghị
Tác giả: Nguyễn, Thị Dung
Từ khoá: Tiếp cận dựa trên quyền con người trong việc xây dựng
Thực hiện pháp luật về quyền của nhóm dễ bị tổn thương
Thực trạng và kiến nghị
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Thanh tra;Số 10 .- Tr.31-33
Tóm tắt: Trong bối cảnh hiện nay. vấn đề quyền con người đã trở thành vấn đề phổ quát toàn cầu mà bất kỳ quốc gia. dân tộc nào đều phải tôn trọng và thực hiện. Đó là những giá trị cao quý nhất, kết tinh của văn hóa quyền - thành quả của quá trình đấu tranh của nhân loại qua hàng nghìn năm lịch sử. Điều này có tầm quan trọng không chỉ trong xây dựng các chuẩn mực pháp lý về nhân quyền, mà còn là chỗ dựa cho cuộc đấu tranh chống lại các hành vi xâm phạm nhân quyền, đặc biệt là đối với nhóm người dễ bị tổn thương như trẻ em. người khuyết tật. phụ nữ, người dân tộc thiểu số...
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65498
ISSN: 2354-1121
Bộ sưu tập: Thanh tra

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
709.69 kBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.