Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65501
Title: Đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp Tỉnh
Authors: Lê, Thị Thảo Linh
Keywords: Công chức lãnh đạo
Quản lý cấp phòng
Đào tạo
Bồi dưỡng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 305 - Tr.50-54
Abstract: Đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Do đó, để phát huy hiệu quả đội ngũ này, cần có những giải pháp đa chiều, không chỉ từ bản thân đội ngũ công chức này mà còn từ phía lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, các cơ quan quản lý và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65501
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.