Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65501
Nhan đề: Đào tạo, bồi dưỡng công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân cấp Tỉnh
Tác giả: Lê, Thị Thảo Linh
Từ khoá: Công chức lãnh đạo
Quản lý cấp phòng
Đào tạo
Bồi dưỡng
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 305 - Tr.50-54
Tóm tắt: Đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng trong các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nhiệm vụ tham mưu, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của phòng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Do đó, để phát huy hiệu quả đội ngũ này, cần có những giải pháp đa chiều, không chỉ từ bản thân đội ngũ công chức này mà còn từ phía lãnh đạo cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, các cơ quan quản lý và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65501
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 34.232.63.94


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.