Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65528
Title: Tăng cường quản lý Nhà nước về kinh tế ban đêm ở Việt Nam
Authors: Phạm, Thị Thùy Dương
Keywords: Kinh tế ban đêm
Quản lý nhà nước
Phát triển kinh tế
Tham quan
Du lịch
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 305 - Tr.66-70
Abstract: Việt Nam được đánh giá là quốc gia có nhiều tiềm năng phát triển hoạt động kinh tế ban đêm. Phát triển kinh tế ban đêm là tất yếu, phù hợp với xu hướng quốc tế, đồng thời mang lại cơ hội và động lực mới cho nền kinh tế đất nước. Nhận thức sự cần thiết và tầm quan trọng của kinh tế đêm, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1129 /QĐ-TTg ngày 27/7/2020 phê duyệt “Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam". Tuy nhiên, phát triển kinh tế ban đêm vẫn luôn tồn tại những bất cập, khó khăn trong công tác quản lý, điều hành, đòi hỏi cần có sự tăng cường quản lý nhà nước đối với kinh tế ban đêm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65528
ISSN: 2354-0761
Appears in Collections:Quản lý Nhà nước

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.