Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65552
Title: Phát triển bộ lấy mẫu hơi Nicotin thụ động phục vụ đánh giá phơi nhiễm nghề nghiệp
Authors: Thái, Hà Vinh
Huỳnh, Công Khanh
Bùi, Sỹ Hoàng
Trần, Phương Thảo
Nguyễn, Phương Hiên
Keywords: Phơi nghiễm nghề nghiệp
Lấy mẫu thụ động
Mẫu hơi Nicotin
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động Khoa học Công nghệ: An toàn - Sức khỏe & Môi trường Lao động;Số 01, 02&03 .- Tr.11-17
Abstract: Đã đánh giá lựa chọn loại màng lọc làm vật liệu mang và tối ưu hoá nồng độ hoá chất tẩm NaHSO₄ để đạt hiệu suất thu hồi mẫu nicotin theo yêu cầu phân tích lượng vết bằng phương pháp lấy mẫu thụ động. Đã chế tạo được hai loại màng hấp phụ trên cơ sở màng lọc Quartz và màng lọc sợi thuỷ tinh loại A (GF/A). Kết quả thí nghiệm cho thấy màng lọc Quartz có hiệu suất thu hồi cao hơn màng lọc GF/A, nhưng không đáng kể. Màng lọc GF/A có khả năng lưu giữ mẫu lâu hơn, hệ số thu hồi sau 14 ngày ở nồng độ tẩm NaHSO₄ 4% đạt trên 90%. Chế tạo bộ lấy mẫu thụ động (gọi là VnNIC) và được kiểm chứng độ tương quan so với bộ lấy mẫu chủ động XAD-4 theo phương pháp chuẩn của Viện sức khỏe nghề nghiệp Hoa kỳ (NIOSH), hệ số tương quan đạt R²=0,9592.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65552
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.