Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65650
Title: Bùi Bằng Đoàn - tấm gương tiêu biểu của một chí sĩ yêu nước chân chính
Authors: Nguyễn, Xuân Trung
Keywords: Bùi Bằng Đoàn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Lý luận Chính trị;Số 09 .- Tr.60-64
Abstract: Cụ Bùi Bằng Đoàn là một tấm gương tiêu biểu của những chí sĩ đi từ chủ nghĩa yêu nước đến với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh cụ Bùi Bằng Đoàn, bài viết khắc họa một vài nét về nhà yêu nước đáng kính.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65650
ISSN: 2525-2585
Appears in Collections:Tạp chí Sinh hoạt lý luận

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
810.76 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.110.128


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.