Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/656
Title: Tác động của hiệu quả điều hành chính sách tới đầu tư của doanh nghiệp tại các địa phương ở Việt Nam
Authors: Đặng, Đức Anh
Đỗ, Văn Lâm
Hoàng, Thị Minh Hà
Keywords: Chính sách đầu tư
Điều hành
Doanh nghiệp
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.45-49
Abstract: Bằng phương pháp ước lượng dữ liệu dạng bảng với hiệu ứng cố định, nghiên cứu này xem xét tác động hiệu quả điều hành chính sách tới đầu tư của doanh nghiệp tại địa phương ở Việt Nam giai đoạn 2010-2016, với số liệu thu thập từ điều tra doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam(VCCI). Kết quả thu được cho thấy, vai trò quan trọng của thực thi chính sách tới đầu tư của doanh nghiệp. Trong đó, các chính sách liên quan đến các chỉ số: gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, hỗ trợ doanh nghiệp và cạnh tranh bình đẳng là những nhân tố quan trọng nhất thúc đẩy đầu tư của doanh nghiệp tư nhân tại địa phương.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/656
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.67 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.