Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6570
Nhan đề: KHẢO SÁT ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA CÁC GIỐNG LÚA MÙA (Oryza sativa L.) BẰNG DẤU PHÂN TỬ SSR
Tác giả: Nguyễn, Thị Pha
Trần, Minh Nhật
Từ khoá: Công nghệ sinh học
Năm xuất bản: 2018
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6570
Bộ sưu tập: Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.151.5


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.