Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65771
Title: Đánh giá các yếu tố thuộc hành vi kết nối mạng ảnh hưởng đến sự thành công trong sự nghiệp của giám đốc DNNVV trong ngành thương mại và dịch vụ
Authors: Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Hành vi kết nối mạng
Sự thành công trong sự nghiệp
Chủ quan
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 33 .- Tr.115-118
Abstract: Mục tiêu của bài viết nhằm đánh giá một số yếu tố thuộc hành vi kết nối mạng ảnh hưởng đến sự thành công trong sự nghiệp dưới góc nhìn chủ quan của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong ngành thương mại và dịch vụ tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 5 yếu tố thuộc hành vi kết nối mạng ảnh hưởng đến sự thành công trong sự nghiệp xét từ khía cạnh chủ quan của giám đốc DNNVV trong ngành thương mại và dịch vụ tại Việt Nam là: Duy trì liên lạc: Xã hội hóa: Tham gia các hoạt động chuyên nghiệp: Tham gia hoạt động cộng đồng: tăng khả năng hiển thị nội bộ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65771
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
885.68 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.