Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/658
Title: Tiếp tục đổi mới quản lý nhà nước về đầu tư công
Authors: Đinh, Trọng Thắng
Nguyễn, Văn Tùng
Keywords: Đầu tư công
Quản lý nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 4+5 .- Tr.50-53
Abstract: Đầu tư công là một phần không thể tách rời của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời cũng là công cụ cơ bản thúc đẩy phát triển kinh tế. Đầu tư công giúp Chính phủ đạt được các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra trong từng kỳ kế hoạch, để tạo ra được những tác động phát triển dự kiến. Do đó, cần thiết phải xây dựng một quy trình và phương pháp quản lý, đánh giá dự án và đầu tư công hiệu quả để đảm bảo gắn kết đầu tư công với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, hỗ trợ thực hiện các mục tiêu phát triển trung hạn và tầm nhìn phát triển dài hạn của đất nước.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/658
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.99 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.