Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65801
Title: Một số kết quả trong thu hút và sử dụng vốn ODA cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi thời gian qua
Authors: Đặng, Đức Anh
Đinh, Thị Hảo
Trần, Minh Hằng
Keywords: Một số kết quả trong thu hút và sử dụng vốn ODA
Vùng dân tộc thiểu số và miền núi thời gian qua
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 34 .- Tr.15-19
Abstract: Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, cố gắng huy động mọi nguồn lực cho phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (MN), hướng tới mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau”. Trong điều kiện nguồn lực trong nước còn hạn chế, việc huy động nguồn vốn quốc tế, đặc biệt là nguồn vốn ODA cho phát triển được xác định là nguồn lực quan trọng góp phần thay đổi diện mạo kinh tế - xã hội vùng DTTS và MN, trở thành là một trong những chính sách ưu tiên trong Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn mới. Tuy nhiên, công tác thu hút và sử dụng vốn ODA cho vùng DTTS và MN vẫn còn nhiều bất cập cần khắc phục trong tương lai.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65801
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.07 MBAdobe PDF
Your IP: 34.231.247.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.