Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65858
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Bạc Liêu
Authors: Vương, Quốc Duy
Mã, Quang Thiện
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá thực trạng công tác kế toán, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Bạc Liêu. Từ đó, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả vốn bằng tiền, các khoản phải thu tại Công ty trong tương lai
Description: 183 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65858
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.78 MBAdobe PDF
Your IP: 18.207.136.189


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.