Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65870
Title: Hoàn thiện qui trình giao nhận hàng hóa theo hình thức thu gom hàng lẻ tại kho nhập của công ty cổ phần kho vận Tân Cảng giai đoạn 2018-2020
Authors: Phan, Anh Tú
Nguyễn, Thị Kim Ngân
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích đánh giá và hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa theo hình thức thu gom hàng lẻ tại kho nhập của Công ty Cổ phần Kho Vận Tân Cảng từ năm 2018-2020.
Description: 88 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65870
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.54 MBAdobe PDF
Your IP: 18.205.56.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.