Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65871
Title: Tác động của hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản đến thương mại song phương của Việt Nam trong giai đoạn 2010-2019
Authors: Phan, Anh Tú
Lâm, Thanh Hằng
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định và phân tích mức độ tác động của các nhân tố tác động đến thương mại song phương giữa Việt Nam và các nước đối tác ASEAN+1 trong giai đoạn 2010-2019
Description: 76 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65871
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.22 MBAdobe PDF
Your IP: 35.175.191.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.