Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65906
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Authors: Võ, Văn Dứt
Trầm, Vương Huyền Trân
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc vốn của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn từ 2015-2019. Trên cơ sở đó, đề tài đưa ra một số các đề xuất nhằm xây dựng một cấu trúc vốn hiệu quả cho các doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
Description: 86 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65906
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.176.80


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.