Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65910
Title: Ảnh hưởng của mô hình ba giảm ba tăng đến sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật của hộ trồng lúa ở huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang
Authors: Phạm, Lê Thông
Trần, Huỳnh Bá Vỹ
Keywords: Kinh tế tài nguyên thiên nhiên
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích ảnh hưởng của việc áp dụng mô hình giảm ba tăng đến việc sử dụng phân bón và thuốc BVTV của các hộ trồng lúa ở huyện Châu Thành A tỉnh Hậu Giang.
Description: 119 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/65910
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.01 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.