Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6600
Title: KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH CHÁY BÌA LÁ LÚA CỦA VI KHUẨN Bacillus pumilus TRÊN RUỘNG LÚA TẠI HUYỆN BÌNH TÂN VÀ MANG THÍT TỈNH VĨNH LONG
Authors: Nguyễn, Đắc Khoa
Nguyễn, Lý Thanh Xuân
Nguyễn, Ngọc Lộc
Keywords: Công nghệ sinh học
Issue Date: 2018
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6600
Appears in Collections:Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.