Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66072
Title: Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần xăng dầu dầu khí Trà Vinh (PV Oil Trà Vinh)
Authors: Trần, Quốc Dũng
Nguyễn, Thị Vân Thanh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác Kế toán xác định kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Trà Vinh (PVOIL Trà Vinh). Thông qua đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán cũng như nâng cao kết quả kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.
Description: 279 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66072
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
134.84 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.