Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6610
Title: “Được công nhận là con cháu Bàn Vương” – Chuyển đổi vị thế của người đàn ông Dao trong lễ cấp sắc (Nghiên cứu trường hợp lễ cấp sắc của người Dao Lô Gang ở xã Yên Đổ, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên)
Authors: Phan, Mạnh Dương
Keywords: Cấp sắc
Chuyển đổi
Tình trạng ngưỡng
Người Dao Lô Gang
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Dân tộc học;Số 01 .- Tr.79-88
Abstract: Cấp sắc là nghi lễ chuyển đổi quan trọng đối với mỗi người đàn ông Dao nói chung, được nhóm Dao Lô Gang tổ chức rất chu đáo, phản ánh tập quán tín ngưỡng và bản sắc văn hóa của đồng bào. Một câu hỏi đặt ra là trong lễ cấp sắc những thao tác chuyển ngưỡng đã được tiến hành ra sao? Những dấu hiệu của trạng thái ngưỡng, vai trò, vị trí và tính hiệu quả của chúng trong quá trình chuyển đổi vị thế của người đàn ông Dao trong lễ ấy diễn ra như thế nào? Vận dụng lý thuyết Nghi lễ chuyển đổi của Arnold van Gennep, trong bài viết này tác giả cố gắng giải mã những hành động và chủ đích của người Dao khi thực hành nghi lễ cấp sắc, từ đó khẳng định thêm vai trò của cấp sắc đối với người thụ lễ.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6610
Appears in Collections:Dân tộc học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_662.83 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.