Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6617
Title: Hợp nhất tổ chức kiểm tra của Đảng và cơ quan thanh tra nhà nước – Nhìn từ góc độ lí thuyết hệ thống
Authors: Nguyễn, Như Hà
Keywords: Cơ quan
Kiểm tra
Lí thuyết hệ thống
Hợp nhất
Thanh tra nhà nước
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 01 .- Tr.03-12
Abstract: Thực tế ở Việt Nam cho thấy tổ chức kiểm tra của Đảng với cơ quan thanh tra nhà nước có chức năng, nhiệm vụ gần tương tự nhau. Với cách tiếp cận từ lí thuyết hệ thống, thực tế ở Việt Nam cũng như kinh nghiệm quốc tế về hoạt động của tổ chức kiểm tra Đảng, bài viết đưa ra đề xuất hợp nhất tổ chức kiểm tra của Đảng với cơ quan thanh tra nhà nước nhằm tránh sự chồng chéo, tinh gọn bộ máy đồng thời tăng hiệu quả hoạt động của các cơ quan này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6617
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.71 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.