Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/662
Title: Tác động của thanh khoản đến khả năng sinh lời tại các NHTM Việt Nam đã niêm yếu
Authors: Trần, Vương Thịnh
Vũ, Hoàng Sơn
Keywords: Khả năng sinh lời
Thanh khoản
Tác động của thanh khoản
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Kinh tế và Dự báo;Số 03.- Tr 11-14
Abstract: Dựa trên phương pháp phân tích hồi qui tuyến tính đối với dữ liệu bảng không cân bằng được thu thập trong giai đoạn 2009-2016 của 9 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam đã niêm yếu trên sàn chứng khoán Hà Nội và Hồ Chí Minh, Nghiên cứu đã chỉ ra thanh khoản có tác động cùng chiều và ngược chiều đến khả năng sinh lời của các NHTM. Trên cơ sở đó, nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị về cắt giảm nợ xấu, tăng khả năng cho vay, nâng cao hiệu quả huy động vốn và đầu tư ngắn hạn nguồn tiền mặt tại quỹ của ngân hàng.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/662
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_335.08 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.