Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6621
Title: Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước bằng phương thức trọng tài quốc tế trong khuôn khổ ASEAN
Authors: Trần, Anh Tuấn
Keywords: ASEAN
Cam kết
Nhà đầu tư
Nhà nước
Nước ngoài
Tranh chấp
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 01 .- Tr.41-50
Abstract: Trên cơ sở tổng quan về giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước theo cam kết giữa các quốc gia ASEAN, bài viết đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà nước nhằm làm lành mạnh hóa môi trường đầu tư nội khối, thúc đẩy nhanh hơn nữa dòng lưu chuyển đầu tư trong ASEAN.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6621
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.47 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.