Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6622
Title: Chính sách pháp luật về nâng cao nhận thức, giáo dục và đào tạo về biến đổi khí hậu
Authors: Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Biến đổi khí hậu
Chính sách pháp luật
Giáo dục đào tạo
Nâng cao nhận thức
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 01 .- Tr.51-63
Abstract: Bài viết phân tích quan niệm, các yêu cầu đặt ra và nội dung của chính sách pháp luật về nâng cao nhận thức, giáo dục và đào tạo về biến đổi khí hậu; đánh giá thực tiễn chính sách pháp luật về nâng cao nhận thức, giáo dục và đào tạo về biến đổi khí hậu, qua đó đề xuất một số giải pháp xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật về vấn đề này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6622
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.9 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.239.173.144


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.