Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6623
Title: Hoàn thiện các quy định pháp luật về dịch vụ bảo hiểm ở Việt Nam trên cơ sở các cam kết trong CPTPP
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Keywords: Cam kết
CPTPP
Dịch vụ bảo hiểm
Pháp luật
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Luật học;Số 01 .- Tr.64-70
Abstract: Bài viết nghiên cứu các thỏa thuận trong Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các cam kết của Việt Nam về dịch vụ bảo hiểm trong CPTPP với năm nội dung chính: cung cấp dịch vụ bảo hiểm xuyên biên giới; mức độ sẵn sàng phục vụ của dịch vụ bảo hiểm; cung cấp dịch vụ bảo hiểm mới; nhân sự quản lí cấp cao và thành viên ban giám đốc của tổ chức kinh doanh bảo hiểm; duy trì các biện pháp thận trọng nhằm cân bằng với quyền tự chủ về quy chế trong nước cho chính phủ nước thành viên. Trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện tác động của các cam kết về dịch vụ bảo hiểm của Việt Nam trong CPTPP, bài viết đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về dịch vụ bảo hiểm ở Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/6623
ISSN: 0868-3522
Appears in Collections:Luật học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.93 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.