Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66284
Title: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần in tổng hợp Cần Thơ
Authors: Vương, Quốc Duy
Trần, Nhất Lam
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại Công ty Cổ phần In Tổng hợp Cần Thơ. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty ngày càng hiệu quả hơn
Description: 181 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/66284
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
10.44 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.